Create your own web pages in minutes...
Copyright 2002-2007 Katex AD


Настоящ статус: С решение на Управителен съвет на "КАТЕКС" АД, считано от 20.07.2016 година производствената дейност е преустановена - приложено в секция "Новини".

Политика за поверителност
 

Уважаеми потребители, достъпването и ползването на тази интернет-страница представлява приемане на настоящата Политика за поверителност, основана на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Данни за нас, като администратор на лични данни: „КАТЕКС" АД, с ЕИК 833067570, седалище и адрес на управление гр.Казанлък 6100, ул.“Маньо Стайнов“ № 4.

Лични данни  представлява всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Свали файла