Create your own web pages in minutes...
2009
2010
2011
2012
2013
Извънредно събрание 2013
2014
2015

2016

Протокол УС
Покана
Предложения за решения
Отчет на управителния съвет 2015 г.
Годишен финансов отчет 2015
Годишен доклад за дейността 2015 г.
Доклад за възнагражденията на УС и НС за 2015 г.
Одиторски доклад 2015 г.
Доклад ДВИ 2015 г.
Доклад на одитния комитет 2015 г.
Образец пълномощно
Протокол от заседание 30.06.2016 г.
Списък на Акционерите
Пълномощни

2017

   
Прококол на УС Доклад за възнагражденията на УС и НС 2016 г Протоколот заседание 30.06.2017 г
Покана Одиторски доклад 2016 г Списък на акционерите
Отчет на Управителния съвет 2016 г Декларация одитор 2016 г Пълномощни
Годишен финансов отчет 2016 г Доклад ДВИ 2016 г Декларации одитен комитет
Бележки към ГФО 2016 г Доклад на одитния комитет 2016 г  
Годишен доклад за дейността 2016 г Статут одитен комитет  
Декларация за корпоративно управление 2016 г Образец  пълномощно  

2018

   
Протокол на УС Годишен доклад за дейността 2017 Доклад ДВИ 2017 г.
Покана Декларация за корпоративно управление 2017 г. Доклад на одитния комитет 2017 г Образец пълномощно
Отчет на Управителен съвет 2017 г. Доклад за възнагражденията на УС и НС за 2017 г Протокол от заседание 29.06.2018
Списък на присъстващи акционери
Годишен финансов отчет 2017 г. Бележки към ГФО 2017 г. Одиторски доклад 2017 г. Декларация одитор 2017 г Упражнени гласове чрез представители
     

2019

   
Протокол на УС Годишен доклад за дейността 2018 г Доклад ДВИ 2018 г.
Покана Декларация за корпоративно управление 2018 г Доклад на одитния комитет 2018 г.
Отчет на Управителен съвет 2018 г Доклад за възнагражденията на УС и НС за 2018 г Образец пълномощно
Годишен финансов отчет 2018 г Одиторски доклад 2018 г. Протокол от заседание 28.06.2019
Бележки към ГФО 2018 г. Декларация одитор 2018 г. Списък на присъстващи акционери
    Упражнени гласове чрез представители

2020

   
Протокол на УС Декларация за корпоративно управление 2019 г Свиделство за съдимост Г.Божилов
Покана  Доклад за възнагражденията на УС и НС за 2019 г Декларация по чл.116а1 от ЗППЦК
Отчет на Управителен съвет 2019 г Одиторски доклад 2019 г. Декларация по чл.107 от ЗНФО
Годишен финансов отчет 2019 г Декларация одитор 2019 г. Образец пълномощно
Бележки към ГФО 2019 г Доклад ДВИ 2019 г. Протокол от заседание 29.06.2020
Годишен доклад за дейността 2019 Доклад на одитния комитет 2019 г. Списък на присъстващи акционери
    Упражнени гласове чрез представители
    Декларация по чл.116а1 от ЗППЦК
     
Create your own web pages in minutes...
Корпоративна информация
Copyright 2002-2007 Katex AD